Sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 90-lecia Szkoły

 

29 .09.2014 r. odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 90-lecia Szkoły. Zebranych powitała pani dyrektor Grażyna Baran i przekazała głos panu Romanowi Krzystyniakowi. Podczas spotkania omawiano sprawy związane z wydaniem publikacji „Na szlaku wspomnień”. Ustalono, że promocja książki ma się odbyć 18 .10.2014 r. o godz.11 00 w Centrum Kultury. Informacje na ten temat ukażą się na stronach starostwa, szkoły i na łamach lokalnej prasy. Ks. Marcin Jaracz obiecał przeczytanie ogłoszenia w kościołach, aby jak największe grono dowiedziało się o wydawanej publikacji.

Przedyskutowano również sprawy podpisu zdjęć zamieszczonych w książce. Zebrani zgodzili się z sugestią pana Władysława Tabasza, aby nie podpisywać zdjęć, gdyż można sprawić przykrość osobom, które zostaną pominięte.

Pani dyrektor Grażyna Baran, przedstawiła prośbę pani Haliny Szczygieł, aby mogła podczas uroczystości przekazać szkole własnoręcznie wykonany album, poświęcony nauczycielom pracującym w Liceum. Następnie ustalono szczegóły przebiegu spotkania związanego z promocją książki.

Na zakończenie zebrani podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat wydawanej publikacji, a pani dyrektor Grażyna Baran podziękowała wszystkim za pracę w Komitecie Organizacyjnym Jubileuszu. Zaznaczyła równocześnie, że nie żegna się z zebranymi, ale mówi do widzenia, gdyż drzwi szkoły są dla absolwentów zawsze szeroko otwarte.


 

Sprawozdanie

 

W dniu 30-09-2014 klasa III„a” liczyła 23 uczniów.

                                 Wychowawca klasy


 

ZAPROSZENIE

   Komitet Organizacyjny Jubileuszu 90-lecia Liceum 

serdecznie zaprasza na spotkanie,

które odbędzie się 23 września 2014r. o  godz. 18.00.


ZAPROSZENIE

   Komitet Organizacyjny Jubileuszu 90-lecia Liceum 

serdecznie zaprasza na spotkanie,

które odbędzie się 8 lipca 2014r. o  godz. 18.00.


 Protokół zebrania Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 90 – lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach odbytego  09.06.2014r.

       Zebranie otworzyła Dyrektor Liceum pani Grażyna Baran witając zebranych. Pani Dyrektor objaśniła zebranym o przyznaniu najlepszym uczniom Liceum nagród w postaci, dyplomu( już oprawionego) medalu (wykorzystano wzór medalu wybitego z okazji 90 – lecia LO, dodając napis „najlepszy z najlepszych” - oraz nagrody pieniężnej. Powyższe nagrody zostały ufundowane przez absolwentów Liceum.

    Uroczystość wręczenia nagród najlepszym uczniom odbędzie się 27.06.2014 r o godz 9.15. Pan Władysław Tabasz odpowiedzialny za gromadzenie wspomnień absolwentów poinformował zebranych, że w najbliższym czasie zostaną umieszczone w gazecie lokalnej 4 biogramy, dotyczące absolwentów naszego Liceum, którzy zdobyli tytuły naukowe, a mianowicie:

Elżbiety Maksymiak, Antoniego Magdonia, Wiesława Żylskiego i Zenona Hendzla.

     Pani Danuta Kozak w dalszej części posiedzenia opowiedziała o przebiegu prac nad książką wspomnieniową, dodając, że prace są daleko zaawansowane, jak również, że zostaną dołączone wiersze Macieja Mussura.

Pani D. Kozak stwierdziła, że młodzież wykazuje duże zaangażowanie w pracach nad przygotowaniem książki.

   Termin następnego spotkania Komitetu ustalono na dzień 10.07.2014 godz. 18.00.

Na tym posiedzenie Komitetu zakończono.

 B. Kosińska


ZAPROSZENIE

 

    Komitet Organizacyjny Jubileuszu 90-lecia Liceum 

 

serdecznie zaprasza na spotkanie,

 

które odbędzie się 9 czerwca 2014r. o  godz. 18.00.

 


KOMUNIKAT

    Komitet Organizacyjny Jubileuszu 90-lecia Liceum  informuje, że następne spotkanie odbędzie się  9.05.2014r. o  godz. 18.00.

 

 

 

 Ze względu na ważność omawianych spraw obecność obowiązkowa.


 

 

     Protokół posiedzenia Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 90-lecia LO

8 kwietnia 2014r. odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 90-lecia LO. Zebraniu przewodniczył pan Roman Krzystyniak. Podczas posiedzenia omówiony został regulamin przyznawania najlepszym uczniom Liceum medalu „ Najlepszy z najlepszych” oraz okolicznościowej nagrody. Zebrani zgłosili swoje poprawki do regulaminu, który ostatecznie został jednogłośnie przyjęty. Następnie p. dyrektor Liceum Grażyna Baran, poinformowała zainteresowanych, że Rada Pedagogiczna zaakceptowała projekt medalu. Wykorzystany został wzór medalu wybitego z okazji Jubileuszu 90-lecia LO, dodano napis „ Najlepszy z najlepszych”. Również ten projekt został zaakceptowany przez zgromadzonych.

W dalszej części posiedzenia p. D. Kozak przedstawiła przebieg pracy młodzieży nad okolicznościową publikacją. Mówiła o trudnościach technicznych związanych z przeprowadzanymi wywiadami.

P. Roman Krzystyniak poinformował, że szkoła zostanie doposażona w odpowiedni do tego celu sprzęt. Pan J. Bieniek poinformował o stanie prac związanych ze zbieraniem informacji o przebiegu kariery zawodowej absolwentów Liceum. Zaprojektował wzór pisma, które zostanie umieszczone na stronie internetowej szkoły, a skierowane jest do absolwentów Liceum.

Po krótkiej dyskusji na temat stopnia zaangażowania prac nad przygotowaniem publikacji, zebrani ustalili termin kolejnego spotkania na: 23.04.2014r. godz. 18.00

Na tym posiedzenie zakończono.


 

P r o t o k ó ł

zebrania Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 90-lecia LO im. T. Kościuszki w Ropczycach

odbytego dniu 11 marca 2014 r.

Zebranie otworzyła P. Dyrektor, witając zebranych i równocześnie informując, że Przewodniczącego

P. Krzystyniaka nie będzie na spotkaniu , bowiem jest w delegacji.

Poinformowała zebranych, że napływają wspomnienia absolwentów, które są bardzo ciekawe i budujące.

Komitet Organizacyjny ustalił, że będzie jeszcze jeden rozdział publikacji dotyczący absolwentów naszego Liceum, którzy zdobyli tytuły naukowe od doktora wzwyż lub też zajmują prestiżowe stanowiska. Rozdział ten podjął się zredagować nauczyciel historii P. Bieniek pod warunkiem, że otrzyma informacje / przynajmniej nazwiska i adresy lub telefony tych osób/, bowiem szkoła takich informacji nie posiada.

Z-ca P. Dyrektor poinformowała, że zgodnie z informacją złożoną na poprzednim spotkaniu przez

P. E. Wojtasik opracowano i złożono w obowiązującym terminie projekt pt.” Na szlaku wspomnień” na kwotę 40 tys. zł zgodnie z Programem Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014- 2020.

Projekt przygotowany został bardzo dobrze pod względem formalnym i merytorycznym, ale była to już 2347 oferta, a jeszcze termin składania nie minął, więc nie ma żadnej pewności, że wnioskowane środki otrzymamy, ale należy mieć nadzieję, że tak. Czas realizacji projektu to 01.06.- 31.12. 2014r.

W dyskusji wnioskowano o przesunięcie terminu wydania książki tak, by wspomnienia i materiały można było zbierać do końca wakacji, bowiem piszący wspomnienia dowiadują się o takiej potrzebie od kolegów, a więc z dużym opóźnieniem. Nie wszyscy są w stanie natychmiast je opisać, niektórzy przebywaj za granicą, a ich wspomnienia są najciekawsze.

Ponadto młodzież przygotowuje się do matury, jest ogrom pracy i można popełnić wiele błędów, a ta książka powinna być dopracowana tak, by krytykujący nie mieli podstaw do krytykowania.

Termin następnego zebrania ustalono na dzień 8 kwietnia na godzinę 18 – tą.

Protokołował : E. Bizoń

 

 


Protokół

zebrania Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 90-lecia Liceum Ogólnokształcącego

im. T. Kościuszki w Ropczycach w dniu 25.02.2014r.

Zebranie otworzyła Dyrektor Liceum pani Grażyna Baran, witając zebranych.

Obrady rozpoczął Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego pan Roman Krzystyniak, który poprosił osoby odpowiedzialne za poszczególne rozdziały publikacji o informację dotyczącą realizacji poszczególnych zadań.

Pani Danuta Kozak poinformowała zebranych, że na bieżąco jest prowadzona praca nad danym tematem z młodzieżą. Uczniowie pracują w 8 zespołach, spotykają się z absolwentami i nauczycielami.

Pani Danuta Kozak dołoży wszelkich starań, aby wszystkie prace opracowane przez młodzież były przygotowane do końca marca 2014r.

Pan Władysław Tabasz, odpowiedzialny za zgromadzenie wszystkich wspomnień absolwentów, poinformował, że na razie wpłynęło 5 wspomnień.

Praca nad danym tematem jest prowadzona na bieżąco.

Pani Barbara Żak-Żylicz przekazała już kilka wspomnień absolwentów Liceum. Wspomnienia zostaną również przekazane przez panią Bogusławę Kosińską. Zostaną też dostarczone zdjęcia dotyczące:

 • spotkania absolwentów w dniu 19 października i związanej z tym uroczystości

 • balu absolwentów

 • składania kwiatów na grobach zmarłych nauczycieli Liceum

Zdjęć już jest około 150, a na płytkach-300.

Z kolei pan Marcin Krzystyniak poinformował o ogłoszonym projekcie finansowanym ze środków Krajowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (PFIO) , w którym może uczestniczyć Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum.

Pan Marcin Krzystyniak zaoferował, że służy w tym zakresie radą i pomocą. Można tutaj pozyskać 100 tys., 200 tys. lub 300 tys. złotych. Projekt musi się zamknąć w listopadzie 2014 roku.

Pani Halina Piecuch włączy się w realizację projektu, poprzez znalezienie firmy, która opracuje ten projekt, przez to umożliwi zdobycie funduszy na sfinansowanie publikacji o Liceum.

Termin następnego spotkania Komitetu ustalono na dzień 11 marca 2014r. na godz. 17.00.

Protokołowała

Irena Alberska-Cebula


   Sprawozdanie z zebrania Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 90-lecia  

Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Ropczycach. 

w dniu 11.02.2014 r

 

Zebranie otworzyła Dyrektor Liceum pani Grażyna Baran, która powitała zebranych Komitetu, a także zaproszoną na to spotkanie Sekretarz Powiatu, panią.Elżbietę Wojtasik. Obrady rozpoczął Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego pan Roman Krzystyniak.

 

Przedstawił zadania wymagane do publikacji, której autorami mają być uczniowie. Wszystkie materiały muszą być zebrane do końca lutego br.

 

I tu prośba do Absolwentów o nadsyłanie wspomnień-bez nich ta publikacja nie będzie możliwa. Dobrym pomysłem są bezpośrednie spotkania Absolwentów z uczniami.

 

Terminy tych spotkań ma uzgodnić, nadzorująca uczniowskie prace, pani Danuta Kozak. Problemem jest tu czas-pogodzenie nauki uczniów z dodatkowymi zajęciami i ich powrotem do domu. Prace uczniów mają być ukończone do końca marca br.

 

Drugim źródłem informacji, który chce wykorzystać młodzież są kroniki szkolne.

 

Uzgodniono, że oprócz rozdziału zredagowanego przez młodzież, będzie również rozdział wspomnień Absolwentów imiennie przez nich podpisanych. Te najdłuższe mogą ulec skróceniu, po uprzedniej konsultacji z ich autorem.

 

Po propozycjach zgłoszonych przez panią Danutę Kozak i pana Władysława Tabasza powstał zarys przygotowywanej publikacji.

 

Mają to być rozdziały:

 

1.Wprowadzenie przedstawione przez Komitet Organizacyjny LO

 

2.Gratulacje i podziękowania z okazji Jubileuszu 90-lecia szkoły

 

3.Wspomnienia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego

 

4.Część publikacji opracowywanej przez uczniów.

 

5.Zdjęcia z Jubileuszu.

 

Za poszczególne rozdziały tej publikacji będą odpowiedzialne osoby:

 

-pani Danuta Kozak za rozdział opracowywany przez młodzież

 

-pan Władysław Tabasz zgromadzi wszystkie wspomnienia Absolwentów

 

- zespół w składzie: pani Maria Machnica-Kosydar, pani Anna Wenc , pani Maria Ostafin, pani Elżbieta Bizon dokona segregacji i opisu zdjęć

 

Wcześniej należy wszystkie zdjęcia zeskanować.

 

- panowie: Mariusz Konieczny i Mariusz Wilk zajmą się stroną graficzną wizytówek firm sponsorów. Oni także zeskanują wszystkie otrzymane przez szkołę podziękowania.

 

Następnym punktem spotkania było przedstawienie przez Sekretarza Powiatu panią Elżbietę Wojtasik możliwości uczestniczenia Stowarzyszenia Absolwentów w otwartym konkursie na najlepsze projekty dofinansowywane w 2014 r ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich(P FIO).

 

Projekty te mają na celu zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Planowane projekty są jednoroczne, dwuletnie i trzyletnie. Wysokość wnioskowanych dotacji w tych ofertach, w zależności od czasu realizacji, to kwoty od 10tys do 300 tys. zł. Termin składania ofert upływa 7 marca br.

 

Trzeba znaleźć firmę, która w tak krótkim czasie opracowałaby projekt, umożliwiający zdobycie funduszy na sfinansowanie publikacji o LO.

 

Pani Dyrektor Grażyna Baran przedstawiła również wstępny regulamin przyznawania orderu dla najlepszego ucznia Liceum w 3 kategoriach:

 

-humanistycznej

 

-matematyczno-przyrodniczej

 

-sportowej

 

Termin następnego spotkania Komitetu ustalono na dzień 25 lutego br. na godz .17.00

 

Protokołowała: Anna Wenc

 


Sprawozdanie

z zebrania Komitetu Organizacyjnego

z dnia 4.02.2014r.

Spotkanie rozpoczęła p. dyrektor Grażyna Baran od powitania nielicznej dziś grupy (lista...)

i podziękowała za przybycie.

Podziękowań dziś było więcej, bo p. Roman Krzystyniak przypomniał o bardzo miłym spotkaniu w świątecznym nastroju, którą zorganizowała p. Barbara Żak-Żylicz. Serdecznie jej za to podziękował i On i wszyscy zebrani.

Potem były konkretne rozmowy i dyskusje na temat materiałów przygotowanych przez absolwentów do książki, która powstaje. Kilka artykułów już ukazało się na stronie szkoły, kilka przybyło dzisiaj- są to wspomnienia i podziękowania Absolwentów dla Nauczycieli i Wychowawców oraz podziękowania dla organizatorów Jubileuszu.

Zwracamy się do Absolwentów o większą mobilizację-wróćcie na chwilę wspomnieniami do tamtych lat, przypomnijcie sobie najmilsze (lub trudne) chwile, ciekawe wycieczki, zabawne sytuacje i podzielcie się wspomnieniami.

Następne zebranie odbędzie się 11.02.2014 (wtorek) o godz. 17.00 w pokoju nauczycielskim Liceum.

 

Zapraszamy.

                                      Maria Machnica-Kosydar    

 


Protokół zebrania Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 90-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach odbytego 14.01.2014r.

 

14. 01.2014r. w Liceum Ogólnokształcącym w Ropczycach odbyło się zebranie Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 90-lecia Szkoły. Posiedzeniu przewodniczył pan Roman Krzystyniak .Spotkanie rozpoczęło się od podpisania listy obecności i przedstawienia porządku zebrania. Następnie pani Bernadeta Lew przedstawiła sprawozdanie z wpływów i wydatków związanych z organizacją Jubileuszu 90-lecia Liceum Ogólnokształcącego za okres od 1.01. 2013 do 31.12. 2013r.Nikt z zebranych nie wniósł żadnych zastrzeżeń do przedstawionego sprawozdania.

Pan Roman Krzystyniak przypomniał, że obecnie głównym celem Komitetu jest przygotowanie publikacji na temat szkoły , której autorami mają być uczniowie.

W imieniu uczniów głos zabrała pani Danuta Kozak i przedstawiła trudności , z którymi boryka się młodzież. Zwróciła uwagę na to , że uczniowie nie poradzą sobie z zadaniem bez pomocy Absolwentów. Podkreśliła, że mają oni dużo szkolnych obowiązków, a to jest dodatkowa dla nich praca i w związku z tym nie mają wielkich możliwości , aby zbierać potrzebne materiały. Poruszyła również kwestię wykorzystania nadesłanych przez Absolwentów wspomnień. W większości przypadków Autorzy są przekonani, że ich wspomnienia znajdą się w przygotowywanej publikacji. Nie wszyscy chcą , aby ich tekst został tylko wykorzystany przez uczniów.

Pan Roman Krzystyniak jeszcze raz podkreślił, że ma to być publikacja napisana przez uczniów i obowiązkiem Absolwentów jest udzielenie wszelkiej możliwej pomocy. Prosił również, aby przejrzeć zdjęcia pod kątem publikacji tak, aby każdy uczestnik Jubileuszu odnalazł na nich siebie.

Pani Maria Machnica –Kosydar wyraziła swoje wątpliwości związane z wykorzystaniem przez młodzież nadsyłanych wspomnień. Podkreśliła , że autorzy wspomnień wiążą nadzieję z umieszczeniem ich autorskich tekstów w przygotowywanej publikacji.

W dalszej części spotkania pan Roman Krzystyniak zaproponował, aby ustanowić dla najlepszych uczniów Liceum medal. W tym celu należy powołać kapitułę orderu i napisać regulamin. Najlepsi uczniowie otrzymywaliby również dyplom oraz nagrodę pieniężną .Pomysł spodobał się zebranym i podjęto decyzję , aby wdrożyć go do realizacji.

 

Następnie ustalono termin kolejnego spotkania na 4lutego 2014r.

Na tym zakończyła się oficjalna część posiedzenia.

 

Protokołowała

Danuta Kozak


 Pani Bronisława Konieczna

moja wychowawczyni w internacie- to osoba, którą lubiłyśmy, ufałyśmy Jej, mogłyśmy na Niej polegać. To do pani Broni (tak Ją nazywałyśmy) zwracałyśmy się, gdy było nam ciężko, gdy życie szkolne stawało się trudne.

Zawsze pocieszała, służyła radą, dodawała otuchy, dawała ciepło i cieszyła się z naszych sukcesów.

Dziękuję za to Pani Broni i życzę Jej dużo zdrowia i życzliwych jak Ona, ludzi wokół.

Stefania Wojnarowska ( Dendura)


 

 

Mój nauczyciel wychowawca

 

Pan profesor Jan Janasik- mój nauczyciel wychowawca.

 

Wielki człowiek, któremu tak wiele zawdzięczam. Jego zainteresowania moimi problemami zdrowotnymi oraz pomoc i wsparcie przed moimi operacjami i w czasie rehabilitacji były dla mnie najlepszym lekarstwem.

 

Po maturze wybrałam biologię, której w liceum uczył mnie p. Janasik. Jako nauczycielka korzystałam z Jego rad dotyczących przekazywania wiedzy młodzieży, umiejętności radzenia sobie z różnymi problemami w szkole.

 

Jestem niezmiernie wdzięczna Profesorowi za to, kim dla mnie był. Zawsze będę pamiętać o Nim. Zawsze.

 

Stefania Wojnarowska (Dendura)


 

Szanowni Państwo!

 

„Słowa ulatują a pismo zostaje” – mawiali starożytni. Kierując się tą maksymą, młodzież Liceum pragnie ocalić od zapomnienia historię, która żyje w pamięci naszych Absolwentów.

Zwracamy się więc z gorącą prośbą do wszystkich, którym bliska jest nasza Szkoła o spisanie swoich wspomnień. Aby ułatwić Państwu to zadanie spisaliśmy interesujące młodzież zagadnienia. Prosimy pisać o tym co jest bliskie Państwa sercu. Nadesłane wspomnienia posłużą młodym ludziom do odtworzenia tego, co działo się kiedyś w murach naszej szkoły. Interesują nas ludzie, którzy tu kiedyś byli, czyli uczniowie i nauczyciele, ciekawe wydarzenia, nudne lekcje, zabawne powiedzonka, a więc wszystko to, co składa się na życie szkoły, a warte jest zapamiętania.

Szanowni Absolwenci!

Wróćcie wspomnieniami do lat młodości i ocalcie je od mroków niepamięci.

Wspomnienia prosimy wysyłać drogą elektroniczną : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

lub tradycyjną na adres Liceum: Liceum Ogólnokształcące

im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach

ul. Mickiewicza 12

39-100 Ropczyce

 1. Jakie emocje i wspomnienia przywołał Jubileusz – 90-lecia naszej szkoły?

 2. Co poczuła Pani/Pan, wracając po tylu latach w szkolne mury i spotykając się ze swoimi nauczycielami i kolegami podczas Jubileuszu 90-lecia LO?

 3. 19 października obchodzono 90-lecie LO im. Tadeusza Kościuszki, nawiązując do jubileuszu, proszę przywołać wspomnienia związane ze szkołą, które najtrwalej zachowały się w Państwa Pamięci?

 4. Mój ulubiony nauczyciel. Dlaczego właśnie on, czym się wyróżniał wśród grona pedagogicznego?

 5. Jakie były relacje między uczniem, a nauczycielem?

 6. Jakie są najmilsze wspomnienia związane z latami w LO?

 7. Jaki wpływ na Pani/Pana życie miały lata spędzone w liceum?

 8. Dzisiejsze Liceum ma wiele tradycji, które kultywuje cała społeczność szkolna. Czy w czasie Pani/Pana nauki w szkole były jakieś tradycje i na czym one polegały?

 9. Jakie zajęcia dodatkowe odbywały się w szkole?

 10. Wydarzenie z czasów szkolnych, które zapamiętała Pani/Pan na długie lata.

 11. Czy tęskniła Pani/Pan za szkołą po jej ukończeniu? Jeśli tak, to za czym najbardziej?

 12. Jak była Pani/Pana klasa?

 13. Uczniowie zawsze najlepiej z czasów szkolnych wspominają wycieczki szkolne. Proszę się do tego odnieść w oparciu o Pani/Pana wrażenia z tamtych czasów?

 14. Jakie pamiątki związane z pobytem w Liceum przechowuje Pani/Pan do dziś i dlaczego?

 15. Czy w szkole były organizowane zabawy i dyskoteki, jeśli tak to jak one wyglądały?

 16. Czy będąc uczniem naszego Liceum, ściągała Pani/Pan na klasówkach i jakie były tego sposoby i konsekwencje?

 17. Zabawne scenki z życia szkoły… (tego się nie zapomina!).

 18. Te powiedzonka (uczniów i nauczycieli) zapadły mi w pamięci…


Sprawozdanie z zebrania Komitetu Organizacyjnego

Jubileuszu 90-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki

w Ropczycach

w dniu 21 października 2013 r.

 

Obrady rozpoczęła Pani Dyrektor Grażyna Baran, witając wszystkich zebranych i dziękując za przybycie. Następnie Pan Roman Krzystyniak poprosił zebranych o przedstawienie opinii i wniosków dotyczących uroczystości jubileuszowych.

Kolejno głos zabrali Pani Renata Christoff-Zorek, Pani Imelda Sobańska, Pani Anna Wenc, Pani Barbara Żak-Żylicz, Pan Marian Darłak, którzy przekazali wyłącznie pozytywne oceny organizacji Jubileuszu. Wszyscy byli bardzo wzruszeni i miło wspominali nie tylko same uroczystości jubileuszowe, ale także czas poświęcony na ich organizację. Podziękowano wszystkim pracującym przy przygotowywaniu Jubileuszu, a w szczególności Pani Dyrektor Grażynie Baran i Wicedyrektor Teresie Olszewskiej, Panu Przewodniczącemu Komitetu Organizacyjnego Romanowi Krzystyniakowi, nauczycielom i pracownikom Liceum oraz prowadzącym uroczystość - Pani Lucynie Litwickiej-Chmurze i Panu Władysławowi Tabaszowi.

Pani B. Lew przedstawiła sprawozdanie z wpływów i wydatków oraz poinformowała o brakujących środkach finansowych na rozliczenie kosztów organizacji Jubileuszu.

Pan Roman Krzystyniak zwrócił się do zebranych z prośbą o podejmowanie kolejnych działań w celu pozyskania brakujących funduszy.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego zakończył zebranie, informując, że kolejne spotkanie odbędzie się 12 listopada 2013 r. o godz. 17.00 w pokoju nauczycielskim Liceum.


Sprawozdanie z zebrania Komitetu Honorowego i Organizacyjnego Jubileuszu 90-lecia

Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Ropczycach.

w dniu 15.10 1013 r.

Obrady rozpoczął Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego pan Roman Krzystyniak. Powitał członków Komitetu Honorowego:Starostę Ropczycko-Sędziszowskiego Stanisława Ziemińskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego - Władysława Tabasza, Wicestarostę Ropczycko-Sędziszowskiego – Dorotę Strzyż, Burmistrza Ropczyc -Bolesława Bujaka, Przew. Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu - Stanisława Parysia, byłych dyrektorów i wicedyrektorów szkoły: Stanisława Fąfarę, Ryszarda Dzika, Elżbietę Wojdon, Bolesława Rząsę. Następnie powitał członków Komitetu Organizacyjnego: panią dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Grażynę Baran, panią wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego Teresę Olszewską, Halinę Szczygieł, Irenę Alberską-Cebula, Elżbietę Bizoń, Stanisława Czaję, Renatę Christoff- Zorek, Mariana Darłaka, Anetę Grabiec, Bernadetę Lew, Lucynę Litwicką-Chmura, Marię Machnicę-Kosydar, Marię Ostafin, Annę Panek, Huberta Paśko, Halinę Piecuch, Dorotę Pleśniak, Kazimierza Popielarza, Andrzeja Rachwała, Grażynę Skałubę, Jadwigę Stasiowską-Pudo, Halinę Szczygieł, Władysława Tabasza, Annę Wenc, Mariusza Wilka, Stanisława Wojtanowicza, Barbarę Żak-Żylicz oraz panie Cecylię Szędzioł i Magdalenę Cyrulik.

Pan Roman Krzystyniak przedstawił zebranym szczegółowy harmonogram obchodów Jubileuszu. Poinformował, że rejestracja uczestników części oficjalnej będzie się odbywać od godziny 9:00 w sobotę 19 października 2013 r. Część oficjalną obchodów, o godzinie 10:00, rozpocznie msza św. w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach. Następnie o godz. 12:00 odbędzie się część oficjalna obchodów w Hali Widowiskowo-Sportowej w Ropczycach. Od godziny 14:00 będą miały miejsce okolicznościowe spotkania uczestników Jubileuszu w sali gimnastycznej Liceum. Dodał, że część oficjalną ubarwią występy uczniów ropczyckiego Liceum z montażem słowno-muzycznym, występ Zespołu Pieśni i Tańca „Wrzos” z Gminy Ostrów, występ Chóru z Gimnazjum im. Heinricha Bölla z Saalfeld w Niemczech, który odśpiewa trzy pieśni w języku łacińskim.

Pan Burmistrz Ropczyc €Bolesław Bujak zadeklarował, że zapewni odświętne udekorowanie miasta flagami.

W sprawach organizacyjnych pani dyrektor Grażyna Baran poinformowała, że na czas obchodów będzie zapewniona pomoc medyczna. Dodała, że będziemy gościć w Szkole siedmioosobową grupę gości z Niemiec, z Gimnazjum im. Heinricha Bölla z Saalfeld, której koszt pobytu w Ropczycach i uczestnictwa w uroczystości Jubileuszu pokrył pan Stanisław Czaja.

Ustalono, że uczestnicy podczas oficjalnych obchodów uroczystości Jubileuszu na Hali Widowiskowo –Sportowej będą rozmieszczeni od trzeciego rzędu w kolejności od najstarszych roczników. W pierwszym rzędzie będą zaproszeni goście zaś w drugim nauczyciele i byli nauczyciele Liceum.

Pani B. Lew przedstawiła sprawozdanie finansowe z wydatków i wpływów związanych z organizacją Jubileuszu.

Pani A. Grabiec dodała, że torebki na pamiątki jubileuszowe są już przywiezione i jutro będą pakowane do nich: Księga Pamiątkowa Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Ropczycach, medal pamiątkowy oraz pamiątkowy długopis i pocztówka.

Poinformowano że podczas uroczystości każdy uczestnik otrzyma pojedynczy darmowy „pakiet pamiątek”, ale będzie możliwość dokupienia kolejnego egzemplarza Księgi Pamiątkowej Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Ropczycach i pamiątkowej pocztówki.

Pan S. Wojtanowicz poinformował, że w środę od godziny 20 będą montowane na Hali Widowiskowo-Sportowej kratownice i scena. Ponadto została wykonana tablica z wizerunkiem szkoły jako tło do pamiątkowych zdjęć uczestników Jubileuszu, która będzie zamontowana na korytarzu szkoły na 1 piętrze.

Pani dyrektor Grażyna Baran poinformowała, że Rada Pedagogiczna Liceum na nadzwyczajnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała propozycję, aby Sala Historii i Tradycji nosiła imię profesora Ryszarda Christoffa. Dodała, że już od ubiegłego tygodnia trwają imprezy okołojubileuszowe. W ubiegły piątek gościli w szkole tancerze Stefano Terazzino i Paulina Biernat – ich występ sfinansowała pani Ewelina Gawlik-Olszewska. W przyszłym tygodniu w środę odbędzie się mecz siatkówki uczniowie kontra absolwenci, zaś w piątek Koncert Jubileuszowy.

Pan Roman Krzystyniak zakończył zebranie informując, że kolejne spotkanie Komitetu Organizacyjnego odbędzie się w czwartek 17 października 2013 r. o godz. 17:00.


 

Sprawozdanie z zebrania Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 90-lecia 

Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Ropczycach. 

w dniu 10.10 1013 r.

 

Obrady rozpoczął pan Roman Krzystyniak. Powitał zebranych i poprosił o przedstawienie dotychczasowych działań. 

Pan Tabasz oznajmił, że zgodnie z obietnicą, monografia jest gotowa w ilości 1000 sztuk i zaprezentował zebranym gotową książkę. 

Pani dyrektor przedstawiła zebranym medale pamiątkowe i pocztówki. Dodała, że medale pamiątkowe są zakupione w ilości 1100 sztuk, pocztówki w ilości 2000 sztuk oraz identyfikatory w ilości 800 sztuk. Pani A. Grabiec dodała, że torebki na pamiątki jubileuszowe też są gotowe, ale sznurki do torebek będą mocowane w najbliższy poniedziałek i dostarczone szkole we wtorek. 

Ks. B. Hahn przekazał informacje nt. mszy św. Jubileuszowej. Przedstawił informacje na temat nawiązania kontaktów z księżmi - absolwentami naszej szkoły oraz uczącymi w naszej szkole w ubiegłych latach. Dodał, że przewodnictwo mszy św. podczas obchodów Jubileuszu obejmie ks. Zygmunt Bochenek, homilię wygłosi ks. Waldemar Ciosek. W celebracji mszy św. będzie uczestniczyć 20 księży. Dodał, że przygotowywana jest oprawa mszy świętej. Poinformował, że przekazał do sąsiednich parafii informacje nt. Jubileuszu i plakaty. 

Sporządzono listę nieżyjących nauczycieli Liceum z informacją o miejscu pochówku, aby złożyć na ich grobach wiązanki kwiatów i znicze.

Pani dyrektor poinformowała, że kwiaty do wystroju hali na obchody Jubileuszu zapewni Pani Elżbieta Kosydar. 

Pan S. Wojtanowicz przedstawił sprawozdanie z działań dotyczących wystroju hali widowiskowo-sportowej. Poinformował, że jest gotowy baner na scenę, tarcza o wymiarach 1m x 1,5 m, która będzie powieszona na biało-czerwonej fladze. Ponadto została wykonana tablica z wizerunkiem szkoły, jako tło do pamiątkowych zdjęć uczestników Jubileuszu Są przygotowane kratownice i scena, które będą zamontowane przez pracowników hali w środę po meczu. Za montaż nagłośnienia odpowiada pracownik Centrum Kultury, Pan Świerk. Pan Wojtanowicz omówił też sposób rejestracji i odbioru pamiątek przez uczestników Jubileuszu. 

Pani Aneta Grabiec poinformowała, że zostały zamówione zarówno dania ciepłe jak i zimne przekąski oraz ciasta. Ustalony jest też wystrój stołów. Do szkoły dostarczono już naczynia jednorazowe. Są zabezpieczone też materiały do wystroju sali 17 i 18 oraz sali gimnastycznej. Dodała, że na dzień dzisiejszy na bal jubileuszowy wpłaciło 151 osób, na część oficjalną zarejestrowało się 600 osób. Zaproszenia na Jubileusz zostały wysłane do 170 gości. 

Pani B. Lew przedstawiła sprawozdanie finansowe z wydatków i wpływów związanych z organizacją Jubileuszu. 

Pan Roman Krzystyniak zwrócił się do zebranych prośbą o podejmowanie działań w celu pozyskiwania kolejnych sponsorów, gotowych wesprzeć organizację Jubileuszu. Następnie pan Roman Krzystyniak zaproponował, aby Sala Historii i Tradycji nosiła imię profesora Christoffa. Wszyscy zebrani w głosowaniu jednogłośnie wyrazili zgodę na ww. propozycję. 

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Marzena Machnica przedstawiła informacje na temat przygotowań uczniów do Jubileuszu . Poinformowała, że trwają próby części artystycznej w wykonaniu uczniów. Dodała, że już od ubiegłego tygodnia trwają imprezy okołojubileuszowe. W ubiegły piątek gościli w szkole tancerze Stefano Terazzino i Paulina Biernat. Ich pokazy taneczne sfinansowała absolwentka Szkoły, pani Ewelina Gawlik-Olszewska. W przyszłym tygodniu w środę rozegrany zostanie mecz siatkówki uczniowie kontra absolwenci, zaś w piątek w hali widowiskowo-sportowej odbędzie się Koncert Jubileuszowy. Poinformowała też, że została wyłoniona grupa uczniów - dziennikarzy do przeprowadzania wywiadów z absolwentami i pisania artykułów do suplementu księgi jubileuszowej, który powstanie po jubileuszu. Ww. dziennikarska grupa będzie uczestniczyć w warsztatach z dziennikarstwa w radiu Rzeszów. 

Wyłoniono prowadzących oficjale uroczystości jubileuszowe. Na pełnienie obowiązków prowadzących wyrazili zgodę pani Lucyna Litwicka-Chmura oraz profesor Władysław Tabasz. Szczegóły dotyczące przebiegu prowadzenia części oficjalnej zostaną omówione na najbliższym spotkaniu z prowadzącymi.

 

Pan Roman Krzystyniak zakończył zebranie, informując, że spotkanie Komitetu Organizacyjnego oraz Komitetu Honorowego odbędzie się we wtorek 15 października 2013 r. o godz. 17:00.

 

 


Zebranie Komitetu Organizacyjnego odbędzie się w czwartek 10 października o godz. 17.00 w pokoju nauczycielskim Liceum.

Serdecznie zapraszamy.


JUBILEUSZU 90-LECIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

 

IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI  W ROPCZYCACH

 

 

W zebraniu, które  odbyło się  5 września 2013 roku ,  wzięło  udział 25 osób – członków Komitetu Organizacyjnego, Absolwentów i Nauczycieli.

 

Pani mgr Halina Szczygieł zaprezentowała  przygotowaną przez siebie pamiątkową  kronikę,  która  zawiera zdjęcia wszystkich dyrektorów, nauczycieli i pracowników szkoły od momentu jej powstania do 1980 roku.

 

 Uczestnicy zebrania zaakceptowali wzór medalu okolicznościowego, zaproszeń  i identyfikatorów. Pan Profesor Władysław Tabasz  omówił sprawy związane z monografią szkoły, która  zostanie wydana  pod koniec września 2013 roku.  Zamówiony został baner   informujący o Jubileuszu (o wymiarach  8m x 1m), który umieszczony będzie w pobliżu szkoły nad ulicą Mickiewicza. Ustalono menu na przyjęcie okolicznościowe dla wszystkich uczestników Jubileuszu, które odbędzie się  w sali gimnastycznej  Liceum  Zebrani dyskutowali też o technicznych stronach organizacji  uroczystości jubileuszowych. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego wyjaśnił wątpliwości związane z rejestracją na Bal Jubileuszowy- udział w nim w pierwszej kolejności mają Absolwenci Szkoły. W  przypadku wolnych miejsc możliwa będzie rejestracja osób towarzyszących .

 

    Najbliższe zebranie Komitetu Organizacyjnego, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych, odbędzie się 12 września o godz. 17.00 w pokoju nauczycielskim Liceum.

 

                                                                           Komitet Organizacyjny


 

27 maja 2013 roku w naszej szkole gościł Profesor Władysław Tabasz, 

który podzielił się z klasą refleksjami na temat jego lat spędzonych w Liceum.

 

Pan Profesor przekazał nam  cenne wskazówki związane z podejściem do zbliżającej się matury. Radził,  by zbytnio nie przejmować się egzaminem maturalnym. Wspominał,  jak to dzień przed nim grał z kolegami i koleżankami  na boiskach szkolnych w piłkę nożną. Do jego klasy uczęszczał m.in. Marcin Daniec, który zawsze potrafił rozbawić klasę i nauczycieli swoimi żartami. Wspominał też, że znał ks. dra Jana Zwierza, który bardzo chciał, aby w Ropczycach było dużo młodzieży. Zależało mu bardzo, żeby na terenie Ropczyc powstawały szkoły średnie.

 

Opowiadał o jabłoni, która do dziś znajduje się na rynku Ropczyc. Posadziła go Żydówka, matka żołnierza, który walczył za ojczyznę. Zrobiła to z miłości do syna, by oddać mu cześć i upamiętnić stratę dziecka, które zostało tam pochowane. Przy zeszłorocznej przebudowie rynku, robotnicy chcąc wyciąć jabłonkę, spotkali się z protestem Profesora Tabasza, który skierował prośbę do burmistrza Bolesława Bujaka o pozostawienie pamiątkowego drzewa. Wspominał też o zabytkach ziemi ropczyckiej oraz pięknym terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego.

 

Pan Profesor Władysław Tabasz, absolwent naszego Liceum, jest dumny z tego, że uczęszczał do tej szkoły. Bardzo mile wspomina spędzone tu lata. Dzięki tej szkole jest teraz szanowanym profesorem, którego wszyscy znają.

 

My uczniowie na długo zapamiętamy to spotkanie.

                                                                                                                                                                                Klasa 1f                        


Absolwenci - licealistom

 

Dzięki inicjatywie i finansowemu wsparciu pana Romana Krzystyniaka - Dyrektora Banku PEKAO SA I Oddział Rzeszów i członka Rady Biznesu przy Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, uczniowie klas drugich Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach o profilach humanistycznym i turystycznym mieli okazję uczestniczyć w wyjeździe do Rzeszowa, gdzie zapoznali się z ofertą szkół wyższych oraz obejrzeli wystawę ikon.

 

13 czerwca gromadzimy się przed budynkiem szkoły, by za kilka minut wyruszyć w drogę. Aura sprzyja. Wśród rozmów i śmiechów docieramy do stolicy naszego województwa. Parę chwil później znajdujemy się pod Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza. To jedyna uczelnia  w Polsce posiadającą specjalności „lotnictwo” i „pilotaż”. Kształci w zakresach: budownictwa i inżynierii środowiska, budowy maszyn i lotnictwa, chemicznym, elektrycznym oraz zarządzania i marketingu. Zostajemy podzieleni na grupy i rozpoczynamy zwiedzanie budynku, gdzie w poszczególnych aulach uczestniczymy w interesujących wykładach, obserwujemy doświadczenia, zapoznajemy się z przykładowymi ćwiczeniami, które wykonują studenci. Politechnika Rzeszowska zajmuje się kształceniem naukowo – badawczym. Dzięki wykwalifikowanej kadrze, jakość procesu edukacyjnego jest bardzo wysoka.

 

Następnie udajemy się do Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Przemyśl – Rzeszów, najstarszej uczelni niepaństwowej na Podkarpaciu, która ma obecnie 10 tys. studentów. Należy dodać, że wszystkie prowadzone przez uczelnię kierunki studiów otrzymały pozytywne oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej - niezależnej instytucji, działającej na rzecz doskonalenia jakości kształcenia. Rozpoczynamy od obejrzenia filmiku prezentującego szkołę. Zostajemy zaprowadzeni na aulę, gdzie symulowane są rozprawy sądowe, mamy też okazję spróbowania swoich sił na strzelnicy elektronicznej, dowiadujemy się o możliwości uczestnictwa w Młodzieżowych Akademiach, dzięki którym słuchacze mogą się zapoznać z zasadami kształcenia, ścieżkami kariery absolwentów, spotkać znakomitychpraktyków współpracujących z WSPiA, z zakresu prawa czy bezpieczeństwa wewnętrznego.

 

Ostatnim punktem wyjazdu jest siedziba Banku PEKAO. To tutaj mamy zaszczyt poznać pana Romana Krzystyniaka. Nawiązując do celu naszej wycieczki do banku, pan Dyrektor opowiada o swoim niezwykłym zamiłowaniu – wycieczkach górskich. Szczególne miejsce w jego sercu zajmują Bieszczady. Podczas opowieści na twarzy Pana Krzystyniaka cały czas maluje się uśmiech, co zdradza jego przywiązanie do tego rejonu. 

 

Po krótkiej chwili głos zabiera pani Jadwiga Denisiuk, autorka wyjątkowych ikon, które mieliśmy okazję podziwiać  kilkanaście minut wcześniej. Artystka urodziła się w Zamościu. Jest absolwentką Akademii Rolniczej w Krakowie. Jednak jej serce, podobnie jak serce pana Krzystyniaka, zostało skradzione przez piękno krajobrazu Bieszczad i tam właśnie zamieszkała. W 1990 roku, oczarowana niezwykłością bieszczadzkich cerkwi, rozpoczęła naukę malowania i konserwacji zabytków. Pani Jadwiga Denisiuk maluje ikony techniką tempery jajowej z wykorzystaniem technik pozłacanych. W 1996 roku została uhonorowana Nagrodą Wojewody Krośnieńskiego za propagowanie kultury regionu i ikonopisarstwo. Wystawy artystki z Cisnej można oglądać nawet na drugim końcu Europy – we Francji. Ikony  pani Denisiuk zdobią wiele cerkwi i kościołów. Niezwykłą cechą jej twórczości jest łączenie dorobku dwóch kultur – zachodniej oraz wschodniej. W katalogu jej dzieł znajdujemy także kopie ikon średniowiecznych – ruskich, gotyckich i greckich. 

 

Pani Denisiuk podzieliła się z nami tajnikami kunsztu malowania ikon. Jest to niezwykle pracochłonna i trudna sztuka, która wymaga nie tylko cierpliwości i talentu, ale też najlepszych materiałów – począwszy od najwyższej jakości drewna, skończywszy na farbach. Mieliśmy również okazję usłyszeć niezwykle fascynującą historię całunu turyńskiego. Wykład pani Denisiuk pozwolił nam poszerzyć wiedzę z zakresu sztuki sakralnej oraz historii sztuki,a przedstawienie tematu w przystępny dla amatorów sposób przykuło naszą uwagę i nie pozwoliło się znudzić.

 

Wyjazd był dla nas cennym doświadczeniem, tym bardziej, że studia coraz bliżej i należy zacząć zastanawiać się nad wyborem miejsca dalszego kształcenia. W wyborze uczelni zdecydowanie pomoże zapoznanie się z jej ofertą. Pamiętajmy też o naszych zainteresowaniach i predyspozycjach, oraz o tym, że Rzeszów ma wiele do zaoferowania.

 

Beata Ziajor

 

Karolina Rymut


Czar wspomnień

 

27 maja 2013r. odbyło się spotkanie z panią Anną Wenc, która jest absolwentką naszego Liceum. W niezwykle interesujący sposób opowiadała nam o swoich szkolnych latach. Wspominała historie opowiadane jej przez ojca, jednego z pierwszych absolwentów Szkoły. Przywoływała dawnych nauczycieli, uczniów, mówiła o problemach związanych z  tworzeniem Szkoły. Bardzo ciekawym fragmentem lekcji była prezentacja prywatnych zbiorów rodziny Pani Anny Wenc, dotyczących historii naszego Liceum. Wśród różnych dokumentów znajdowały się zdjęcia, świadectwa, wycinki z gazet.

 

Z wielką uwagą słuchaliśmy relacji naszego Gościa zafascynowani zmianami, jakie zaszły w naszej szkole w ciągu 90- lecia jej działalności. Spotkanie było niezwykle interesującym wydarzeniem w naszej klasie.

 

Klasa 1a


 

Spotkanie z wymiarem sprawiedliwości

 

W 2013 roku Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach obchodzi Jubileusz 90 – lecia istnienia. W związku z tym zaplanowany został cykl spotkań uczniów z absolwentami szkoły, którzy odnieśli znaczący sukces w życiu zawodowym. Przedstawiają oni drogi swojej kariery życiowej, wprowadzają w tajniki wykonywanego zawodu, a także wspominają lata spędzone w murach naszej szkoły.

 

Uczniowie klasy II a o profilu humanistycznym Liceum Ogólnokształcącego     im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach mieli okazję przeżyć niezwykłe spotkanie – z wymiarem sprawiedliwości. Szkołę odwiedził Pan Paweł Strzyż, Sędzia Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

 

„Sprawiedliwość to oddawanie  każdemu tego, co mu się należy, bez wyrządzania szkody innym” – powiedział przybyły gość, nawiązując do słów Sokratesa. Pan Paweł Strzyż podkreślał, że wszystkie dziedziny naszego życia, nawet te, na które na co dzień nie zwracamy uwagi, są regulowane przez prawo. Przywoływał  wybrane ustawy z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, najważniejszego aktu prawnego w naszym kraju, na którym opierają się pozostałe ustawy. Mieliśmy okazję zobaczyć i przymierzyć togę, będącą własnością Pana Sędziego. Odczytaliśmy ustawę dotyczącą stroju sędziowskiego. Nawet najdrobniejszy szczegół, jak ilość kontrafałd, długość karczku, obwód rękawa czy ilość ogniw łańcucha sędziowskiego określone są przepisem prawnym. Dowiedzieliśmy się, że żabot i obwódki rękawów stroju sędziego mają kolor fioletowy, adwokata zielony, radcy prawnego niebieski, prokuratora czerwony a sędziego trybunału konstytucyjnego biało-czerwony. Dodatkiem może być biret, czyli nakrycie głowy sędziów, adwokatów i prokuratorów,który nie jest jednak powszechnie stosowany.

 

Pan Strzyż przypomniał, że Polska to państwo demokratyczne, którego ustrój charakteryzuje monteskiuszowski trójpodział władzy, na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą – stanowi ona trójdzielną jedność i spoczywa w rękach narodu.

 

Nieodłącznym elementem pracy sędziego i każdego prawnika jest wrażliwość. Pan Sędzia stwierdził, że gdyby popadł w rutynę, nie powinien wykonywać swojego zawodu. Zapytany o wyrzuty sumienia związane z orzekaniem wyroków, odpowiedział, że na szczęście nigdy ich nie miał. Dodał jednak, że rozterki związane z prowadzonymi sprawami często spędzały mu sen z powiek, bo z sądu zawsze ktoś wyjdzie z poczuciem krzywdy, gdyż naturalnym odruchem człowieka jest uznawanie własnej racji. Ta cecha leży u podstaw szczególnie polskiej mentalności. To, co nas otacza, nie jest tylko białe lub tylko czarne. Jest mnóstwo kolorów i odcieni szarości, a prawda nie jest niekiedy tak oczywista, jak mogłoby się wydawać.

 

Gdy przyszedł czas na pytania, mogliśmy zaspokoić naszą ciekawość dotyczącą studiowania prawa i dalszej kariery oraz perspektyw zawodowych po ukończeniu kierunku, których, jak dodał gość, jest bardzo wiele. Pan Sędzia zachęcił nas do wyboru prawa, podkreślając, że jeśli ktoś chce się uczyć, niezależnie od renomy uczelni i trudności wybranego kierunku, osiągnie swój cel. Trzeba robić to, co nas interesuje i to, do czego mamy predyspozycje.

 

                                                                                                                      Beata Ziajor

 

                                                                                                                      Karolina Rymut

 

 


 

 Protokół ze spotkania Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 90-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach

 

w dniu 25.06. 2013 r.

 

W spotkaniu Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 90-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach 25 czerwca 2013 roku wzięło udział 22 osoby. Spotkanie rozpoczęła pani dyrektor Grażyna Baran, która powitała zebranych oraz przedstawiła sprawozdanie z wykonanych zadań oraz propozycje Samorządu Uczniowskiego w związku z Jubileuszem 90-lecia Liceum.

 

 Pani Bernadeta Lew przedstawiła sprawozdanie z przychodów i wydatków z subkonta Stowarzyszenia na cele związane z organizacją Jubileuszu. Podziękowała sponsorom za wsparcie finansowe organizacji Jubileuszu, a także Absolwentom za udział w spotkaniach z młodzieżą.Podjęto dyskusję na temat monografii, wyboru zdjęć szkoły na pocztówkę oraz kolejnych form rozpowszechniania informacji o Jubileuszu.

 

Na zebraniu ustalono, że:

- należy ponownie przekazać do prasy oraz do kościołów informacje o Jubileuszu ,
- Pan Stanisław Wojtanowicz przygotuje propozycję zdjęć na pocztówkę i prześle do Pani Edyty Pazdan 
- Pan Mariusz Wilk prześle projekt medalu i znaczka na pocztę szkoły, 
- Pani Dyrektor wraz z nauczycielami przejmą nadzór nad wykonaniem  medalu i znaczka w firmie Artpress 
- członkowie Komitetu Organizacyjnego postarają się sprawdzić dane o swoich rocznikach i w razie jakichkolwiek braków uzupełnią je przesyłając poprawki na adres mailowy Profesora Władysława Tabasza – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 - zostanie sprawdzona lista sponsorów, do których zostały wystosowane prośby o wsparcie finansowe i Pani Dyrektor ponowi z nimi rozmowy
-  na kolejnym zebraniu 9 lipca  będą wykonane fotografie Komitetu Organizacyjnego do monografii szkoły 
- artykuły ze spotkań z Absolwentami mają być zamieszczane również na stronie Jubileuszu 
- prośba o sprawdzanie danych o Absolwentach zostanie zamieszczona na stronie Jubileuszu

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ORGANIZACJĄ JUBILEUSZU NA KOLEJNE ZEBRANIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 9 LIPCA O GODZ. 18:00 W BUDYNKU LICEUM.


 

Protokół ze spotkania Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 90-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach

w dniu 11.06.2013 r.

 

W spotkaniu Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 90-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach 11 czerwca 2013 roku wzięło udział 13 osób. Spotkanie rozpoczęła pani dyrektor Grażyna Baran, która powitała zebranych.

Podziękowała sponsorom za wsparcie finansowe organizacji Jubileuszu, a także Absolwentom za udział w spotkaniach z młodzieżą.

Zebrani dyskutowali na temat monografii, jubileuszowych pamiątek oraz kolejnych form rozpowszechniania informacji o Jubileuszu.

Na zebraniu ustalono, że:

- należy ponownie przekazać do prasy informacje o Jubileuszu,

 - Pani Aneta Grabiec nawiąże  kontakt z Absolwentami pracującymi w radio VIA w celu rozpowszechniania informacji o organizowanych obchodach jubileuszowych,

- Pan Mariusz Wilk opracuje projekt zdjęcia szkoły na znaczek, który wykona Poczta Polska  Ropczyce w cenie 3, 50 zł.,

- monografia zostanie oddana do druku pod koniec sierpnia, najpóźniej do 15 września,

- Pan prof. Władysław Tabasz podejmie rozmowy z potencjalnym wydawcą monografii – panem Wojciechem Kasprzyckim z firmy Artpress,

-  za wykonanie zdjęć na pocztówkę szkoły odpowiedzialność przejmie pani Aneta Grabiec,

- ustalono, że wstęp do monografii przygotują Pani Dyrektor oraz Komitet Organizacyjny.


Pani Grażyna Skałuba i pan Kazimierz Popielarz uzgodnili szczegóły występu artystycznego pana Marcina Dańca podczas uroczystości Jubileuszu Szkoły.


ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ORGANIZACJĄ JUBILEUSZU NA KOLEJNE ZEBRANIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 25 CZERWCA O GODZ. 17:00 W BUDYNKU LICEUM.


 

 

APEL DO ABSOLWENTÓW

Z okazji Jubileuszu 90-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach opracowana zostanie obszerna monografia oraz utworzona Sala Historii i Tradycji Szkoły.
Zwracamy się z serdeczną prośbą do Absolwentów i Przyjaciół Szkoły o finansowe wsparcie tych przedsięwzięć.
Licząc na Państwa przychylną reakcję na naszą prośbę, podajemy nr konta, na które można dokonywać wpłaty:
Subkonto Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach, ul. Mickiewicza 12
nr rachunku bankowego: 55 9171 0004 0013 9478 2000 0020

Prośba o pamiątki

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach przygotowuje się do obchodów Jubileuszu 90–lecia istnienia. Z tej okazji utworzona zostanie Sala Historii i Tradycji Liceum. Dyrekcja Szkoły zwraca się z prośbą do Absolwentów, Nauczycieli i wszystkich osób, które miały jakikolwiek kontakt z naszym Liceum, o udostępnianie zdjęć i innych materiałów (dawne podręczniki, dyplomy), znajdujących się w prywatnych zbiorach. Materiały te pomogą odtworzyć historię Szkoły i klimat tamtych lat.

Prosimy również o nadsyłanie wspomnień związanych ze Szkołą. Wspomnienia znajdą się w jej monografii, zostaną też zamieszczone na stronie internetowej Szkoły i Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum. Będą również publikowane w lokalnej prasie.

Na stronie internetowej Szkoły i Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum zamieszczać będziemy pozyskane od Państwa materiały.

Dyrekcja Szkoły zobowiązuje się do zwrotu nadesłanych dokumentów.

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!


Komitet Organizacyjny


 

Sprawozdanie ze spotkań Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 90-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach

Spotkania Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 90-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach odbywają się od października 2012 roku.

Honorowy Patronat nad Jubileuszem objął Pan Stanisłąw Ziemiński – Starosta Ropczycko-Sędziszowski, zaś patronat medialny: „Głos Powiatu”, „Ziemia Ropczycka” i „Reporter”. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego został Pan Roman Krzystyniak.

Główne uroczystości jubileuszowe odbędą się 19 października 2013 roku.

Do 15 maja 2013 roku odbyło się 6 spotkań Komitetu Organizacyjnego. W ostatnim zebraniu, które odbyło się 15 maja, uczestniczyło 26 osób. Komitet zdecydował, że udział w oficjalnej części obchodów będzie bezpłatny, natomiast koszt udziału w Balu Jubileuszowym wynosi 140 złotych od osoby. Bal ten odbędzie się w Restauracji Motel Super 6 w Ropczycach.

Komitet Organizacyjny wystosował pisma o finansowe wsparcie Jubileuszu do instytucji, firm i osób prywatnych. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na wydanie pamiątkowej monografii oraz utworzenie Sali Historii i Tradycji Szkoły. Przygotowane zostaną również okolicznościowe pamiątki: medale, kotyliony, długopisy.

Do tej pory, w ramach organizacji Jubileuszu, zrealizowano następujące zadania:

 • przekazano projekt monografii Szkoły do korekty i ostatecznego zredagowania prof. Władysławowi Tabaszowi ,
 • do Banku Zachodniego WBK złożony został projekt pt. „Sala Historii i Tradycji Liceum Ogólnokształcącego w Ropczycach”,
 • gromadzone są materiały do tworzonej Sali Historii i Tradycji,
 • przygotowano i wywieszono banery informujące o Jubileuszu,
 • zamieszczono informacje o uroczystościach jubileuszowych na stronie internetowej Szkoły oraz Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum,
 • przekazano informacje o Jubileuszu do lokalnej prasy oraz kościołów,
 • zamieszczono formularze zgłoszeniowe do udziału w uroczystościach jubileuszowych,

Na stronie internetowej Szkoły i Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum zamieszczane są wspomnienia Nauczycieli i Absolwentów. Będą one publikowane również w lokalnej prasie, w której ukazywać się będą artykuły nt. historii Szkoły. Artykuły te będą pisać: prof. Władysław Tabasz oraz pani Imelda Sobańska.

W ramach obchodów Jubileuszu zaplanowane zostały spotkania Absolwentów z uczniami. Na spotkania zaproszenia przyjęli: Pan Roman Krzystyniak, Pan Stanisław Czaja, Pan Marian Darłak, Pani Imelda Sobańska, Pani Anna Wenc, Pani Barbara Żak–Żylicz, Pani Maria Ostafin. Pierwsze z zaplanowanego cyklu spotkań odbędzie się 27 maja.

Najbliższe spotkanie Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu odbędzie się 28 maja (wtorek) o godz. 17 w budynku Liceum.

Na spotkanie serdecznie zapraszamy Absolwentów i wszystkich zainteresowanych.

Komitet Organizacyjny

 


 

 Protokół ze spotkania Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 90-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach w dniu 28.05.2013 r.

W spotkaniu Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 90-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach 28 maja 2013 roku wzięły udział 22 osoby. Spotkanie rozpoczęła pani dyrektor Grażyna Baran, która powitała zebranych i przedstawiła sprawozdanie z zadań zrealizowanych w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Pani dyrektor podziękowała sponsorom, którzy już wsparli finansowo organizację uroczystości jubileuszowych, a także Absolwentom za udział w spotkaniach z młodzieżą. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, pan Roman Krzystyniak, podziękował księdzu Bogusławowi Hahnowi za rozpropagowanie informacji o Jubileuszu w kościołach naszego dekanatu.

Zebrani dyskutowali na temat monografii, jubileuszowych pamiątek oraz kolejnych form rozpowszechniania informacji o Jubileuszu.

Na zebraniu ustalono, że:

Monografia szkoły będzie wydana w twardych okładkach, zaś strony książki będą klejone i szyte,
Zostaną przygotowane pamiątki okolicznościowe: pocztówki, medale (700 sztuk), długopisy, identyfikatory na kolorowych smyczach – (9 kolorów, na każde dziesięciolecie inny), okolicznościowe torebki na pamiątki jubileuszowe,
Zakupione zostanie 2000 jubileuszowych długopisów, które otrzymają zarówno uczestnicy Jubileuszu, jak też wszyscy uczniowie szkoły,
Za opracowanie wzoru pocztówek i ich zamówienie odpowiedzialność przejmie pani Edyta Pazdan,
Wzory medalu opracuje pan Mariusz Wilk,
Pani Grażyna Skałuba i pan Kazimierz Popielarz ustalą szczegóły występu artystycznego pana Marcina Dańca podczas uroczystości Jubileuszu Szkoły,
Każdy uczeń Szkoły otrzyma formularz zgłoszeniowy na Jubileusz i przekaże go znajomemu absolwentowi,
Kontynuowane będą spotkania z Absolwentami,
Na następnym zebraniu zostanie podjęta decyzja w sprawie wstępu do monografii.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ORGANIZACJĄ JUBILEUSZU NA KOLEJNE ZEBRANIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 11 CZERWCA O GODZ. 17:00 W BUDYNKU LICEUM.

 

Odwiedza nas

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.